TCM- Fourmula

Product CodeK062
Pinyin NameTian Wang Bu Xin Dan
English NameGinseng & Zizyphus Formula
IngredientsSheng Di Huang, Ren Shen, Xuan Shen, Dan Shen, Fu Shen, Jie Geng, Yuan Zhi, Suan Zao Ren, Bai Zi Ren, Tian Men Dong, Mai Men Dong, Dang Gui, Wu Wei Zi, Shi Cang Pu.
FunctionsThinking over, restless mind , dry mouth and throat, amnesia and severe palpitations, tongue ulcerations./ Calms the spirit, eliminates the phlegm-dampness evil, clear away heat evil.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.