TCM- Fourmula

Product CodeK087
Pinyin NameTuo Li Xiao Du San
English NameGleditsia Combination
IngredientsRen Shen, Sheng Huang Qi, Bai Zhu, Fu Ling, Bai Shao, Dang Gui, Chuan Xiong, Jin Yin Hua, Bai Zhi, Gan Cao, Lian Qiao.
FunctionsSuppurative disorders in individuals with qi and blood deficiencies, postulation.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.