TCM- Fourmula

Product CodeK161
Pinyin NameQing Xin Lian Zi Yin
English NameLotus Seed Combination
IngredientsShi Lian Rou, Fu Ling, Huang Qi, Ren Shen, Mai Men Dong, Di Gu Pi, Huang Qin, Zhi Gan Cao, Che Qian Zi.
FunctionsInsufficiency of kidney-yin, flaming up of heart-fire, a dry mouth and tongue, dampness-heat of bladder, seminal emissions and turbid urine./Clears heart fire, tonifies qi and yin.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.