TCM- Fourmula

Product CodeK175
Pinyin NameShen Ling Bai Zhu San
English NameGinseng & Atractylodes Formula
IngredientsBai Bian Dou, Ren Shen, Fu Ling, Bai Zhu, Gan Cao, Shan Yao, Lian Zi Rou, Jie Geng, Yi Yi Ren, Sha Ren, Da Zao.
FunctionsSpleen and Stomach deficiencies, poor appetite and loose stools./Tonifies qi and strengthens the Spleen, dispels dampness and harmonizes the Stomach.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.