TCM- Fourmula

Product CodeK198
Pinyin NameSan Zhong Kui Jian Tang
English NameForsythia & Laminaria Combination
IngredientsHuang Qin, Long Dan, Gua Lou Gen, Huang Bai, Zhi Mu, Jie Geng, Kun Bu, Chai Hu, Zhi Gan Cao, Jing San Leng, E Zhu, Lian Qiao, Ge Gen, Bai Shao, Dang Gui Wei, Huang Lian, Sheng Ma.
FunctionsTuberculous lymphadenitis./Clears heat and relieves toxicity, disperses stagnation and softens hardness.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.