TCM- Fourmula

Product CodeK199
Pinyin NameBu Zhong Yi Qi Tang
English NameGinseng & Astragalus Combination
IngredientsHuang Qi, Ren Shen, Bai Zhu, Zhi Gan Cao, Dang Gui, Chen Pi, Shng Ma, Chai Hu, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsFatigue, loss of appetite and pale tongue, Spleen and Stomach qi deficiencies./Tonifies the middle jiao and benefits qi, strengthen the spleen and stomach.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.