TCM- Fourmula

Product CodeK202
Pinyin NameWen Jing Tang
English NameTangkuei & Evodia Combination
IngredientsWu Zhu Yu, Dang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao, Ren Shen, Gui Zhi, E Jiao, Mu Dan Pi, Gan Cao, Sheng Jiang, Ban Xia, Mai Men Dong.
FunctionsColdness and distending pain in the lower abdomen, irregular menstruation, coutinuous bleeding in female./Warms the channels and nourishes blood, Activates blood and regulates menstruation.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.