TCM- Fourmula

Product CodeK230
Pinyin NameGui Pi Tang
English NameGinseng & Longan Combination
IngredientsRen Shen, Long Yan Rou, Huang Qi, Zhi Gan Cao, Bai Zhu, Fu Ling, Mu Xiang, Dang Gui, Suan Zao Ren, Yuan Zhi, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsDeficiencies of heart and spleen, qi and blood deficiency, palpitation and insomnia, low appetite and fatigue body, irregular menstruation./Strengthens the spleen and nourishes the heart, tonifies qi and nourishes the blood.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.