TCM- Fourmula

Product CodeK090
Pinyin NameFang Ji Huang Qi Tang
English NameStephania & Astragalus Combination
IngredientsFang Ji, Huang Qi, Bai Zhu, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsTonifies qi and dispels wind, regulates water circulation and relieves edema.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.