TCM- Fourmula

Product CodeK097
Pinyin NameXin Yi San
English NameMagnolia Flower Formula
IngredientsXin Yi, Chuan Xiong, Mu Tong, Xi Xin, Fang Feng, Qiang Huo, Hao Ben, Sheng Ma, Bai Zhi, Gan Cao, Cang Er Zi.
FunctionsNasal congestion, running nose./Expels wind-cold, dispels dampness evil, unblocks the nasal passages.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.