TCM- Fourmula

Product CodeK120
Pinyin NameChai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang
English NameBupleurum Cinnamon & Ginger Combination
IngredientsChai Hu, Gua Lou Gen, Gui Zhi, Huang Qin, Mu Li, Gan Jiang, Gan Cao.
FunctionsNeurasthenia, palpitation, insomnia.
CautionsUse with caution in pregnancy. For Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.