TCM- Fourmula

Product CodeK132
Pinyin NameHou Po Wen Zhong Tang
English NameMagnolia & Aucklandia Combination
IngredientsHou Po, Chen Pi, Gan Cao, Chi Fu Ling, Mu Xiang, Cao Dou Kou, Gan Jiang, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsWarms the middle jiao and activates qi circulation, dries dampness and relieves abdominal fullness.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.