TCM- Fourmula

Product CodeK148
Pinyin NameQin Jiao Bie Jia San
English NameChin Chiu & Turtle Shell Formula
IngredientsBie Jia, Qin Jiao, Zhi Mu, Dang Gui, Chai Hu, Di Gu Pi, Wu Mei, Qing Hao.
FunctionsSteaming bones sensations, tidal fever, red lips and cheeks, night sweats and coughing./Nourishes yin and blood, clears deficiency heat and reduces steaming bones sensations.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.