TCM- Fourmula

Product CodeK176
Pinyin NameShen Su Yin
English NameGinseng & Perilla Combination
IngredientsChen Pi, Zhi Ke, Jie Geng, Gan Cao, Mu Xiang, Ban Xia, Zi Su Ye, Ge Gen, Qian Hu, Ren Shen, Fu Ling, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsAversion to cold, fever, headache, and nasal obstruction, coughing with profuse sputum./Tonifies qi and releases the exterior, expels phlegm and stops cough.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.