TCM- Fourmula

Product CodeK211
Pinyin NameZi Yin Jiang Huo Tang
English NamePhellodendron Combination
IngredientsBai Shao, Dang Gui, Shu Di Huang, Bai Zhu, Tian Men Dong, Mai Men Dong, Sheng Di Huang, Chen Pi, Zhi Mu, Huang Bai, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsFever due to yin-deficiency, phlegm, cough, rapid respiration, night sweat, dry mouth./Nourishing yin to lower the evil fire.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.